სკოლა სსიპ - ქალაქ წალენჯიხის №3 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი წალენჯიხა
ტელეფონი 593279237
სამუშაოს დაწყების თარიღი10 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 600-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.სკოლის ექიმი - უმაღლესი სამედიცინო განათლების მქონე პირი, რომელიც ფლობს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელ სახელმწიფო სერტიფიკატს ამ წესით განსაზღვრულ საექიმო სპეციალობაში და სკოლაში ასრულებს წამყვან, ძირითად საქმიანობას ამ წესით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში;

2. სკოლის ექიმად მუშაობისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, საქართველოს ან უცხო ქვეყნის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული, საქართველოს კანონმდებლობით აღიარებული სამედიცინო განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი სახელმწიფო სერტიფიკატი რომელიმე შემდეგ სპეციალობაში:

ა) „პედიატრია“;

ბ) „საოჯახო მედიცინა“;

გ) „ზოგადი პროფილის ექიმი პედიატრი“.

3. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. სამოტივაციო წერილი;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4. შესაბამისი სერტიფიკატის/სერთიფიკატების ასლი;

5. ავტობიოგრაფია/ cv

.მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) ვაკანტურ პოზიციაზე დარეგისტრირების გზით.

მოთხოვნილი დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში ვაკანტურ პოზიციაზე მისიკანდიდატურა არ განიხილება.

 უპირატესობა მიენიჭება გამონთავისუფლებულ კანდიდატს.

გამოქვეყნების თარიღი 31 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 4 აპრილი, 2023წ.