სკოლა სსიპ - ქალაქ მარნეულის №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება
კლასი III
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი მარნეული
ტელეფონი 557379386
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 მაისი, 2023წ.
სამუშაო საათები2 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 53-61 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

1.1. მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს, ამასთანავე უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახის განათლება:

ა) უნდა ჰქონდეს სრული ზოგადი განათლება და სახელოვნებო პროფესიული განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

ბ) უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სახელოვნებო უმაღლესი განათლება და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გავლილი მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა;

გ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი;

დ) უნდა იყოს სქემაში ჩართული მინიმუმ უფროსი მასწავლებელის სტატუსით.

1.2 თუ საკონკურსო კომისიამ ვერ შეარჩია ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისი მასწავლებლობის კანდიდატი, სკოლამ შესაძლებელია აიყვანოს პირი მასწავლებლობის მაძიებლად, რომელსაც ექნება სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების/ ამავე საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, თუ მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში გაივლის მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამას ან პირი, რომელსაც მასწავლებლობის მაძიებლის სტატუსი აქვს მინიჭებული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების საგნობრივ ჯგუფში შემავალ საგანში.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს, რომლებიც ფლობენ კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს.


შენიშვნა: სავარაუდო ხელფასი მითითებულია მასწავლებლის კუთვნილი დანამატის გარეშე, რომელიც გაიცემა მასწავლებლის სტატუსის შესაბამისად.

გამოქვეყნების თარიღი 1 აპრილი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 20 აპრილი, 2023წ.