სკოლა სსიპ - ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევერის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი 577922549
სამუშაოს დაწყების თარიღი10 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 400-550 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლაში ექთნის შტატზე ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სავალდებულო მოთხოვნებს:

1.ჰქონდეს საექთნო/საექიმო სპეციალობის განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

2. ფლობდეს საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

3. იცოდეს სახელმწიფო ენა.

სკოლაში ექთნის შტატზე ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

3.1. გააჩნდეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 6 თვიანი სტაჟი;

3.2. დამთავრებული ჰქონდეს ექთნის სპეციალობის საგანმანათლებლო დაწესებულება;

3.3. ცხოვრობდეს (ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

4. ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

4.1.პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლი;

4.2.ავტობიოგრაფია/cv (მისამართის, ელ-ფოსტისა და საკონტაქტო ტელეფონის მითითებით);

4.4.სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

4.5.სამოტივაციო წერილი.

გამოქვეყნების თარიღი 28 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 5 აპრილი, 2023წ.