სკოლა სსიპ - ქალაქ რუსთავის №21 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ენისა და მეტყველების თერაპევტი
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი 0341279065
სამუშაოს დაწყების თარიღი3 აპრილი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 310 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

ინკლუზიურ განათლებაში ჩართული სპეციალისტის - ენისა და მეტყველების თერაპევტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად:

· საკუთარი აზრის ნათლად და მკაფიოდ გამოხატვის უნარი;

· შეაფასოს მოსწავლის ენის, მეტყველებისა და კომუნიკაციის განვითარებას (ენა, ექსპრესიული და რეცეპტული მეტყველება, ვერბალური მოქნილობა და ენაბორძიკი, არტიკულაცია, კომუნიკაციის სტილი) და სმენით ფუნქციას/სმენითი აღქმის უნარს და შეფასების საფუძველზე შეადგინოს მეტყველებისა და კომუნიკაციის განვითარების გეგმა და განრიგი;

· უნარი, მეტყველებისა და კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესების მიზნით, განახორციელოს მოსწავლესთან როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფურ სამუშაოები;

· საჭიროების შემთხვევაში, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებაში მონაწილეობის მიღების უნარი და მასწავლებლებს მიაწოდოს ინფორმაცია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის ენის, მეტყველების, კომუნიკაციისა და სმენითი ფუნქციის თავისებურებების შესახებ, რომლის გათვალისწინებაც მნიშვნელოვანია საგაკვეთილო პროცესის დაგეგმვის დროს;

· გააერთიანოს ენის, მეტყველებისა და კომუნიკაციური უნარების მიზნები აკადემიურ და სოციალურ მიზნებთან;

· მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლისთვის კონსულტაციის გაწევის უნარი;

· მოსწავლესთან მუშაობის პროცესში ენის/მეტყველებისა და კომუნიკაციის განვითარების სხვადასხვა თანამედროვე მეთოდების, სტრატეგიების, მიდგომებისა და დამხმარე საშუალებების გამოყენების უნარი.

გამოქვეყნების თარიღი 17 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 27 მარტი, 2023წ.