სკოლა სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ მიასნიკიანის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ბუღალტერი
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ახალქალაქი
ტელეფონი 551084720
სამუშაოს დაწყების თარიღი13 მარტი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-330 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ბუღალტრის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:


-   სკოლას ესაჭიროება საბუღალტერო საქმეში გამოცდილების მქონე პირი,მინიმუმ  ხუთი წლის მუშაობის გამოცდილებით;


სკოლის ბუღალტრის მოვალეობებია:


- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო - ეკონომიკურ საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება;


- შეადგინოს სკოლის ბიუჯეტის პროექტი და დირექტორთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგინოს სამეურვეო საბჭოს;


- სკოლის ყველა შემოსავალი და ხარჯი ასახოს ბიუჯეტში;


  - მომავალი წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარუდგინოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 20 ნოემბრამდე;


- გააკონტროლოს, აღრიცხოს და განახორციელოს ბუღალტრული გატარებები;


- დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში მონაწილეობა მიიღოს ინვენტარიზაციაში, გამოავლენოს და აღრიცხოს შედეგები, შეადგინოს შესაბამისი შედარების უწყისი;


- კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადებში შეავსოს და წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს საგადასახადო დეკლარაციები;


- საბანკო ოპერაციები აწარმოოს უნაღდო ანგარიშწორების წესით (ინტერნეტ-ბანკის მეშვეობით);


- შეადგინოს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტები;


- სახელმწიფო შესყიდვების სწორად განხორციელების მიზნით, შეასრულოს შესაბამისი მოქმედებები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge;


- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;


- აწარმოოს კომუნალური მომსახურეობის (ელექტროენერგია, ტელეფონი,ინტერნეტი) აღრიცხვა და უზრუნველყოს დავალიანების დროული დაფარვა;


- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;


- განახორციელოს ორგანიზაციის ბუღალტრულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სხვა ფუნქციები;


- კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის მითითებები.


- ფლობდეს საოფისე პროგრამების, კერძოდ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook - კარგი ცოდნა;

გამოქვეყნების თარიღი 7 მარტი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 9 მარტი, 2023წ.