სკოლა სსიპ - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფლის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი ზუგდიდი
ტელეფონი 551094655
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 600-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კანდიდატისადმი სავალდებულო მოთხოვნები:

ა) ჰქონდეს სახელმწიფო სერტიფიკატი საექიმო სპეციალობებში - „საოჯახო მედიცინა“ „პედიატრია“ ან ,,თერაპევტი’’ და სხვა.

ბ) ფლობდეს საოფისე კომპიუტერული პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

ბ) იცოდეს სახელმწიფო ენა.

2. კანდიდატი სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

ა) ჰქონდეს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

ბ) ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;

გ) დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედიატრიული ფაკულტეტი;

დ) ცხოვრობდეს (ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ადმინისტრაციულ საზღვრებში;

ე) მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, კონფერენციები და სხვ. (საექიმო სპეციალობის ფარგლებში).

თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭოთ იმ კანდიდატებს, რომლებიც არ არიან დასაქმებულნი სხვაგან და/ან ფლობენ სახელმწიფო სერტიფიკატს ორ სპეციალობაში (მაგ. „საოჯახო მედიცინა“ „პედიატრია“ ,,თერაპევტი’ და სხვა’).

3. კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

ბ) საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;

გ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;

დ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვ.), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ვ) დასაქმებული კანდიდატების შემთხვევაში ცნობა სამუშაო ადგილიდან (სამუშაო გარაფიკისა და შესაბამისი საათობრივი დატვირთვის მითითებით);

ზ) სამოტივაციო წერილი, სადაც კანდიდატის მიერ ნათლად იქნება წარმოჩენილი, თუ რატომ სურს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე დასაქმება;

გამოქვეყნების თარიღი 7 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 14 თებერვალი, 2023წ.