სკოლა სსიპ - ქალაქ გორის №8 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სკოლის ექიმი
რეგიონი შიდა ქართლი
რაიონი გორი
ტელეფონი 577922568
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 600-660 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მნიშვნელოვანია:

ა) ჰქონდეს სახელმწიფო სერტიფიკატი საექიმო სპეციალობებში - „საოჯახო მედიცინა“ „პედიატრია“ ან ,,თერაპევტი’’ და სხვა.

ბ) ფლობდეს საოფისე კომპიუტერული პროგრამებს სამომხმარებლო დონეზე;

ბ) იცოდეს სახელმწიფო ენა.

სასურველია აკმაყოფილებდეს შემდეგ დამატებით მოთხოვნებს:

  • ჰქონდეს პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში მუშაობის გამოცდილება;
  • დამთავრებული ჰქონდეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების პედიატრიული ფაკულტეტი;
  • ცხოვრობდეს (ფაქტიური საცხოვრებელი ადგილი) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლის) ადმინისტრაციულ საზღვრებში;
  • მონაწილეობდეს უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში (უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამები, კონფერენციები და სხვ. (საექიმო სპეციალობის ფარგლებში).


კანდიდატის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლ(ებ)ი;

ბ) საექიმო სპეციალობაში/სპეციალობებში სახელმწიფო სერტიფიკატის ასლ(ებ)ი;

გ) სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი;

დ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

ე) დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ კანდიდატის უწყვეტი პროფესიული განვითარების სისტემაში მონაწილეობას (მოწმობები, სერტიფიკატები და სხვ.), ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

ვ) დასაქმებული კანდიდატების შემთხვევაში ცნობა სამუშაო ადგილიდან (სამუშაო გარაფიკისა და შესაბამისი საათობრივი დატვირთვის მითითებით);

ზ) სამოტივაციო წერილი, სადაც კანდიდატის მიერ ნათლად იქნება წარმოჩენილი, თუ რატომ სურს სკოლის ექიმის თანამდებობაზე დასაქმება;გამოქვეყნების თარიღი 2 თებერვალი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 8 თებერვალი, 2023წ.