სკოლა სსიპ - ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა ცაგერის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ბუღალტერი
რეგიონი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი
რაიონი ცაგერი
ტელეფონი 599784860
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 300-380 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

სკოლის ბუღალტრის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

- განათლება საბუღალტრო/ეკონომიკური განხრით, , არანაკლებ ერთი წლის მუშაობის გამოცდილებით;

სკოლის ბუღალტრის მოვალეობებია:

- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო - ეკონომიკურ საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება;

- შეადგინოს სკოლის ბიუჯეტის პროექტი და დირექტორთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგინოს სამეურვეო საბჭოს;

- სკოლის ყველა შემოსავალი და ხარჯი ასახოს ბიუჯეტში;

  - მომავალი წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარუდგინოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 20 ნოემბრამდე;

- გააკონტროლოს, აღრიცხოს და განახორციელოს ბუღალტრული გატარებები;

- დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში მონაწილეობა მიიღოს ინვენტარიზაციაში, გამოავლენოს და აღრიცხოს შედეგები, შეადგინოს შესაბამისი შედარების უწყისი;

- კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადებში შეავსოს და წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს საგადასახადო დეკლარაციები;

- საბანკო ოპერაციები აწარომოოს უნაღდო ანგარიშწორების წესით (ინტერნეტ-ბანკის მეშვეობით);

- შეადგინოს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტები;

- სახელმწიფო შესყიდვების სწორად განხორციელების მიზნით, შეასრულოს შესაბამისი მოქმედებები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge;

- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;

- ყოველი თვის ბოლოს ანალიზი გაუკეთოს სკოლის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებს და აწარმოოს შესაბამისი დოკუმენტაცია;

- აწარმოოს კომუნალური მომსახურეობის (ელექტროენერგია, ტელეფონი,ინტერნეტი აღრიცხვა და უზრუნველყოს დავალიანების დროული დაფარვა.

- წლის ბოლოს რესურსცენტრში წარადგინოს ბალანსი;

- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;

- განახორციელოს ორგანიზაციის ბუღალტრულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სხვა ფუნქციები;

- კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის მითითებები.

- ფლობდეს საოფისე პროგრამების, კერძოდ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook - კარგი ცოდნა;

-კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

   -- 1.განაცხადების გადარჩევას;

  -- 2.გასაუბრებას;

  -- განაცხადის მიღების წესი


გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 31 იანვარი, 2023წ.