სკოლა სსიპ - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჟანოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი უცხოური ენა (ინგლისური)
კლასი III, VIII, IX, X, XI, XII
რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი
რაიონი ახალქალაქი
ტელეფონი +995551555926
სამუშაოს დაწყების თარიღი , წ.
სამუშაო საათები14 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 200-800 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1.აპლკანტს უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და იყოს მასწავლებლის რომელიმე სტატუსის მქონე ან მასწავლებლად მუშაობის დაწყებიდან 2 წლის ვადაში უნდა გაიაროს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (60 კრედიტიანი) ან მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დისტანციური კურსი (მაძიებლობა), ან პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.2. უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია (საგნის გამოცდა);3. უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.II . ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:  1. წერილობითი განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;  2. პირადობის მოწმობის ასლი;  3. ავტობიოგრაფია/ cv.  4. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი  5 .სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი ან მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია.III კონკურსის ეტაპები მოიცავს:1.განაცხადების გადარჩევას;2.გასაუბრებას; კომისია დავუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, ვინც დააკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. განაცხადის მიღების წესი1. მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულადსკოლის ელექტრონულ ფოსტაზე bejanoskola@gmail.com.ასატვირთი დოკუმენტაცია:პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაCV სამოტივაციო წერილი.უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობა (დიპლომი)უფროსი მასწავლებლის დამადასტურებელი სერთიფიკატი.

გამოქვეყნების თარიღი 24 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 იანვარი, 2023წ.