სკოლა სსიპ - რაულ მჟავანაძის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეღვას №2 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
რეგიონი აჭარა
რაიონი ქობულეთი
ტელეფონი 577304168
სამუშაოს დაწყების თარიღი1 თებერვალი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 240-0 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) წარმოადგინოს უმაღლესი (ბაკალავრი-მაგისტრი) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

გ)სამუშაო გამოცდილება(წარმოადგინეთ შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები)


2. კონკურსის ეტაპები:


ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა; 


ბ) გასაუბრება;


არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისთვის, განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.


საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:


• შემოსული კორესპონდენციის მიღება-აღრიცხვა, დამუშავება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;


• შიდა დოკუმენტაციის (სამსახურებრივი ბარათების, მოხსენებითი ბარათების და ა.შ.) აღრიცხვა, მოწესრიგება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;


• დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტებისა და გასული კორესპონდენციის სათანადოდ აღრიცხვა-მოწესრიგება.


• მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად სხვა ფუნქციების განხორციელება.


 აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია;

 გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

 უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

 მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება;სკანირება:

უზრუნველყოს მოსწავლეთა , მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და წარმოება;

უზრუნველყოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანა და ელექტრონულად გატარება

 სავალდებულოა: Excel, Word, Power point -ის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამების eflow, eschool-ში, email.mes.gov.ge მუშაობის გამოცდილება 2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისთვის, განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.

საქმისმწარმოებლის მოვალეობა:

• შემოსული კორესპონდენციის მიღება-აღრიცხვა, დამუშავება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• შიდა დოკუმენტაციის (სამსახურებრივი ბარათების, მოხსენებითი ბარათების და ა.შ.) აღრიცხვა, მოწესრიგება და სპეციალურ ჟურნალში გატარება;

• დაწესებულების შიდა სამართლებრივი აქტებისა და გასული კორესპონდენციის სათანადოდ აღრიცხვა-მოწესრიგება.

• მოქმედი კანონმდებლობისა და შიდა სამართლებრივი რეგულაციების შესაბამისად სხვა ფუნქციების განხორციელება.

 აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა, რეგისტრაცია;

 გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

 უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

 მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა; უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა, ასლის გადაღება;სკანირება:

უზრუნველყოს მოსწავლეთა , მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და წარმოება;

უზრუნველყოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულების, დავალების ადრესატებამდე მიტანა და ელექტრონულად გატარება

 სავალდებულოა: Excel, Word, Power point -ის ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამების eflow, eschool-ში, email.mes.gov.ge მუშაობის გამოცდილება

გამოქვეყნების თარიღი 23 იანვარი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 28 იანვარი, 2023წ.