ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა შპს მილენიუმი
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
სექტორი ქართული
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი15 სექტემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები18 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული


სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:


ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო


საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის


აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების


უფლების მითითებით);


ბ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი


განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და


საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი


კომპეტენცია;


გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი


ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,


ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ


მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და უნდა ჰქონდეთ საქართველოს


კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;


დ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი


დოკუმენტის მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით


დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;


ე) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების


მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;


ვ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი მასწავლებელი;


ზ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი.


თ) მასწავლებლობის მაძიებლი პირი, რომელსაც ექნება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი


ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,


თუ გავლილი აქვს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

გამოქვეყნების თარიღი 2 აპრილი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 აპრილი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS