ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა შპს მილენიუმი
სკოლის ტიპი კერძო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ქიმია
სექტორი ქართული
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი რუსთავი
ტელეფონი
სამუშაოს დაწყების თარიღი30 ნოემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 0 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიულისტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტროსაგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრისაკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლებისუფლების მითითებით);ბ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადიგანათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) დასაქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივიკომპეტენცია;გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივიჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთმასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და უნდა ჰქონდეთ საქართველოსკანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;დ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელიდოკუმენტის მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითდადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;ე) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლებისმიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;ვ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი მასწავლებელი;ზ) უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრამდე სერტიფიცირებული პირი.თ) მასწავლებლობის მაძიებლი პირი, რომელსაც ექნება ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივიჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის/მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი,თუ გავლილი აქვს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა.

გამოქვეყნების თარიღი 2 აპრილი, 2024წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 30 აპრილი, 2024წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS