ვაკანსიები მასწავლებლობის მაძიებელი ვაკანსიის დამატება კითხვა-პასუხი დაგვიკავშირდით
« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

სკოლა სსიპ - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა ბუღალტერი
სექტორი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ზესტაფონი
ტელეფონი 577317919
სამუშაოს დაწყების თარიღი4 დეკემბერი, 2023წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 450-470 ლარი/თვეში
ვაკანსიების რაოდენობა 1
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ ვრცელდება მასწავლებლობის მაძიებლებზე

სკოლის ბუღალტრის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:

- განათლება საბუღალტრო/ეკონომიკური განხრით, , საჯარო სკოლაში არანაკლებ ერთი წლის მუშაობის გამოცდილებით;

სკოლის ბუღალტრის მოვალეობებია:

- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო - ეკონომიკურ საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება;

- შეადგინოს სკოლის ბიუჯეტის პროექტი და დირექტორთან ერთად დასამტკიცებლად წარუდგინოს სამეურვეო საბჭოს;

- სკოლის ყველა შემოსავალი და ხარჯი ასახოს ბიუჯეტში;

  - მომავალი წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარუდგინოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 20 ნოემბრამდე;

- გააკონტროლოს, აღრიცხოს და განახორციელოს ბუღალტრული გატარებები;

- დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში მონაწილეობა მიიღოს ინვენტარიზაციაში, გამოავლენოს და აღრიცხოს შედეგები, შეადგინოს შესაბამისი შედარების უწყისი;

- კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადებში შეავსოს და წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს საგადასახადო დეკლარაციები;

- საბანკო ოპერაციები აწარმოოს უნაღდო ანგარიშწორების წესით (ინტერნეტ-ბანკის მეშვეობით);

- შეადგინოს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებების პროექტები;

- სახელმწიფო შესყიდვების სწორად განხორციელების მიზნით, შეასრულოს შესაბამისი მოქმედებები სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე www.procurement.gov.ge;

- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;

- აწარმოოს კომუნალური მომსახურეობის (ელექტროენერგია, ტელეფონი,ინტერნეტი) აღრიცხვა და უზრუნველყოს დავალიანების დროული დაფარვა;

- აწარმოოს ბუღალტრული დოკუმენტების დამუშავება და აღრიცხვა;

- განახორციელოს ორგანიზაციის ბუღალტრულ საქმიანობასთან დაკავშირებით სხვა ფუნქციები;

- კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის მითითებები.

- ფლობდეს საოფისე პროგრამების, კერძოდ Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook - კარგი ცოდნა;

.ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1.წერილობითი განცხადება;

2. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

2. შესაბამისი სერტიფიკატები(არსებობის შემთხვევაში).

2. დასაკავებელი თანამდებობის შესაბამისი პროფესიით მუშაობის(საჯარო სკოლაში) არანაკლებ ერთი წლის სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი

3. დოკუმენტაციის არასრულად წარმოდგენის შემთხვევაში დასაკავებელ თანამდებობაზე აღნიშნული კანდიდატურა არ განიხილება.


-კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

   1.განაცხადების გადარჩევას;

  2.გასაუბრებას;

  
გამოქვეყნების თარიღი 20 ნოემბერი, 2023წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 26 ნოემბერი, 2023წ.


მასწავლებლობის/მაძიებლობის მსურველი განაცხადს აგზავნის ელექტრონულად www.pedagogi.ge (teacherjobs.ge) მასწავლებლობის მსურველად დარეგისტრირების გზით.

« უკან დაბრუნება ამოსაბეჭდი ვერსია

© მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, 2019

შემუშავებულია EMIS