სკოლა სსიპ - დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირმისაანთკარის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი II, III, IV, V, XI, XII
რეგიონი მცხეთა-მთიანეთი
რაიონი დუშეთი
ტელეფონი 577676789
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები16 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 500-1000 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

. 1. მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);

ბ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

გ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეთ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა და უნდა ჰქონდეთ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

დ) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

ე) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;

ვ) სასურველი ქონდეს დისტანციურად მუშაობის გამოცდილება

ზ) უნდა იყოს ჩართული მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში არანაკლ;ებ უფროსი მასწავლებლის სტატუსით

2. კონკურსის ეტაპები:

 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა.

 • გასაუბრება

 • კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. სამოტივაციო წერილი;

2. პირადობის მოწმობის ასლი;

3. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4.სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი;

5. სხვადასხვა კომპეტენციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (არსებობის შემთხვევაში);

5. CV;

6. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (გამოცდილების არსებობის შემთხვევაში);

7. ცნობა ნასამართლობის შესახებ.

8.განაცხადები მიიღება ელ.ფოსტაზე pirmisaantkari@mes.gov.ge

გამოქვეყნების თარიღი 14 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 17 იანვარი, 2022წ.