სკოლა სსიპ - მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურჩის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი
კლასი I, II, III
რეგიონი სამეგრელო-ზემო სვანეთი
რაიონი მარტვილი
ტელეფონი 577125836
სამუშაოს დაწყების თარიღი17 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები9 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 250-300 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

1) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო - სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით);

2) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

3) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

კონკურსში მონაწილე პირს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი საგნის სწავლების მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.

ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა მითითებულ ელექტრონული ფოსტის ან საკონკურსო კომისიის მისამართზე უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;

   2. სქემით განსაზღვრული უფროსის ან წამყვანის სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი

   3. შესაბამისი სერტიფიკატები 

4. პირადობის მოწმობის ასლი;

5. ავტობიოგრაფია/CV;

გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 15 იანვარი, 2022წ.