სკოლა სსიპ - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალაფორეთის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ფიზიკა
კლასი VIII, IX, X, XI
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ხარაგაული
ტელეფონი 577671340
სამუშაოს დაწყების თარიღი20 იანვარი, 2022წ.
სამუშაო საათები8 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 240-250 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

.1 მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული განათლების აკადემიური ხარისხი

ბ) უნდა ჰქონდეს განათლების მიმართულებით საბაკალავრო აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია;

გ)უნდა გააჩნდეს უმაღლესი განათლება; შესაბამისი საგნის მასწავლებლის კვალიფიკაცია; უფროსის,წამყვანის ან მენტორის სტატუსი. საურველია პედაგოგად მუშობის გამოცდილება.

2. კონკურსის ეტაპები:

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ)გასაუბრება;

გ) კონკურსის შედეგების განსაზღვრა.

ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე ან/და მატერიალურად წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია / CV;

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი (უპირატესობა მიენიჭება მაგისტრის ხარისხის მქონე კანდიდატს);

დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერტიფიკატის ასლი;

ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ მოთხოვნებს.


გამოქვეყნების თარიღი 13 იანვარი, 2022წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 18 იანვარი, 2022წ.