სკოლა სსიპ - ქალაქ ქუთაისის №31 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი
რეგიონი იმერეთი
რაიონი ქუთაისი
ტელეფონი 0431273135
სამუშაოს დაწყების თარიღი9 დეკემბერი, 2021წ.
სამუშაო საათები30 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 350-400 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

) ჰქონდეს მინიმუმ პროფესიული განათლება, ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი .

ბ) ჰქონდეს მუშაობის, მოხალისეობის ან სტაჟირების მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება;

გ) ფლობდეს ინფორმაციას შეზღუდული შესაძლებლობის, განვითარების კანონზომიერებების და დარღვევების შესახებ. ჰქონდეს მინიმალური კომპეტენცია ასისტირების სტრატეგიების და ქცევის მართვის საკითხებზე.

• უპირატესობა ენიჭება პირს, რომელსაც დამატებით:

ა) აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების/ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სწავლების ან/და ზრუნვის გამოცდილება;

ბ) აქვს გავლილი ტრენინგ-კურსები ინკლუზიური განათლების საკითხებზე (შეუძლია წარმოადგინოს შესაბამისი სერტიფიკატი);

გ) აქვს გავლილი სტაჟირება ინკლუზიური განათლების სფეროში;

დ) აქვს განათლების სისტემაში (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება/პროფესიული საგანმანთლებლო დაწესებულება/სკოლა) მუშაობის გამოცდილება;

ე) აქვს ფსიქოლოგის, მასწავლებლის, სპეციალური მასწავლებლის, ოკუპაციური თერაპევტის, სოციალური მუშაკის, სამედიცინო განათლება.

არასრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტები არ განიხილება. განხილული აპლიკაციების საფუძველზე სკოლა დაუკავშირდება კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობისათვის მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ

 მოთხოვნებს.

ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს   შემდეგი დოკუმენტაცია:

    1 სამოტივაციო წერილი;

    2 პირადობის მოწმობის ასლი;

    3 განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

    4 შესაბამისი სერტიფიკატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);

    5 სამუშაო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში).


კონკურსი შესაძლებელია მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს:


ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

ბ) გასაუბრება;

გამოქვეყნების თარიღი 22 ნოემბერი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 დეკემბერი, 2021წ.