სკოლა სსიპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩოჩხათის საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
კლასი II, III, IV
რეგიონი გურია
რაიონი ლანჩხუთი
ტელეფონი 551094003
სამუშაოს დაწყების თარიღი25 თებერვალი, 2021წ.
სამუშაო საათები7 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 150-250 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

დაზუსტებისათვის - 7 საათი განაწილებულია სექტორების მიხედვით შემდეგნაირად : ჩოჩხთის სექტორი 3 სთ, გულიანის სექტორი 1სთ(კლასკომპლექტი), ხორეთის სექტორი 2 სთ(კლასკომპლექტი), კოკათის სექტორი 1 სთ(კლასკომპლექტი)

აპლიკანტი უნდა აკმაყოფილებდეგ შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) უნდა ჰქონდეს მასწავლებლობის უფლება უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით და დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია ისტ- ში

ბ) უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის ან განათლების მიმართულებაში შემავალი დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.

გ) 2015 წლამდე სერტიფიცირებული (საგნის და პროფესიული უნარების გამოცდა) პირი

II . ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 1. წერილობითი განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე;

 2. პირადობის მოწმობის ასლი;

 3. ავტობიოგრაფია/ cv.

4. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

5 .სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი ან მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების ჩაბარების ამსახველი დოკუმენტაცია.

6. შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში).

7. დოკუმენტაციის წარმოდგენა შესაძლეძლებელია მატერიალურად ან მეილზე chochkhati@mes.gov.ge</p><p>III კონკურსის ეტაპები მოიცავს:

კონკურსის ეტაპები:

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2. გასაუბრება.

გამოქვეყნების თარიღი 19 თებერვალი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 22 თებერვალი, 2021წ.