სკოლა სსიპ - მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქეშალოს საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა მასწავლებელი/მაძიებელი
საგანი ქართული, როგორც მეორე ენა, არაქართულენოვანი სკოლებისთვის/სექტორებისთვის
კლასი VII
რეგიონი ქვემო ქართლი
რაიონი მარნეული
ტელეფონი 577616803
სამუშაოს დაწყების თარიღი25 იანვარი, 2021წ.
სამუშაო საათები5 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 120-150 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

მასწავლებლობის კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტით დადგენილ მოთხოვნებს და ერთ-ერთ შემდეგ მოთხოვნას:

 უნდა ჰქონდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის შესაბამისი ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, .

ვაკანტური საათების დასაკავებლად კანდიდატმა სკოლის მეილზე keshalo@mes.gov.ge უნდა გამოაგზავნოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია/ CV;

გ) შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი

დ) სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების დამადასტურებელი სერთიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) შესაბამისი სერტიფიკატები (არსებობის შემთხვევაში); ან 60 კრედიტიანი პროგრამი გავლის შესაბამისი დოკუმენტი

დამატებითი ინფორმაცია:


უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატს, რომლიც კარგად ფლობს კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს.

გამოქვეყნების თარიღი 12 იანვარი, 2021წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 16 იანვარი, 2021წ.