სკოლა სსიპ - ქალაქ თბილისის №136 საჯარო სკოლა
სკოლის ტიპი საჯარო
თანამდებობა საქმისმწარმოებელი
რეგიონი თბილისი
რაიონი გლდანი-ნაძალადევი
ტელეფონი 2652980
სამუშაოს დაწყების თარიღი7 სექტემბერი, 2020წ.
სამუშაო საათები40 სთ/კვირაში
სავარაუდო ხელფასი 590 ლარი/თვეში
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

1. უზრუნველყოს საქმისწარმოების გამართულად მუშაობა;

2. აწარმოოს სასკოლო დოკუმენტაციის აღრიცხვა და რეგისტრაცია;

3. აწარმოოს მოსწავლეთა ანბანური წიგნის ელექტრონული ვერსია;

4. გააკონტროლოს მოსწავლეთა მოძრაობა;

5. უზრუნველყოს სკოლის არქივის დაცვა და მოთხოვნის საფუძველზე შესაბამისი დოკუმენტაციის დამოწმებული ასლის გაცემა;

6. უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარო ინფორმაციის გაცემა;

7. მიიღოს შემოსული კორესპოდენცია, დაამუშაოს და დაარეგისტრიროს იგი;

8. უზრუნველყოს შემოსული კორესპოდენციის განხილვა და ადრესატისთვის მისი წარდგენა;

9. უზრუნველყოს დოკუმენტებზე მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა, დაბეჭდვა და ასლის გადაღება;

10. უზრუნველყოს მასწავლებელთა და თანამშრომელთა პირადი საქმეების მოწესრიგება და გააკონტროლოს მოსწავლეთა პირადი საქმეების წარმოება;

11. უზრუნველყოს სკოლის დირექტორის ბრძანებების, შრომითი ხელშეკრულებებისა და გასაგზავნი წერილების პროექტების მომზადება;

12. კონტროლი გაუწიოს დირექტორის ბრძანების, განკარგულებისა და დავალების ადრესატებამდე მიტანას;

13. უზრუნველყოს ელექტრონულ სისტემაში (eschool.emis.ge/eFlow) მუშაობა;

14. კომპეტენციის ფარგლებში შეასრულოს სკოლის დირექტორის სხვა დავალებები.

კანდიდატს მოეთხოვება -

1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა eFlow -ის და სკოლის ბაზების eSchool-ის პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება; 

2. სოფისე პროგრამების ცოდნა - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint;

3. ინტერნეტში მუშაობის გამოცდილება;

4. მინიმუმ სამ წლიანი გამოცდილება მსგავს სფეროში.

2. კონკურსის ეტაპები:

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების მიხედვით მიღებული განაცხადების გადარჩევა;

2.2 გასაუბრება;


გამოქვეყნების თარიღი 22 ივლისი, 2020წ.
გამოხმაურების ბოლო თარიღი 1 სექტემბერი, 2020წ.