ქართულად English
Vacancies Search vacancy Add vacancy FAQ Contact us
« Back to index Printer friendly version

Subject specialuri mascavlebeli
Class 1-12
School xidris sajaro skola
School specificationsajaro
School type Public
Vacabncy type For experienced or beginning teacher
Region Imereti
District Kharagauli
Address ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი,სოფელი ხიდარი
Phone 591713233
E-maileteripapava10@yahoo.com
Start dateFebruary 5, 2019
Working hours36 hours/week
Expected salary 450-500 Lari/month
Number of vacancies1
Required qualifications• მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მინიჭებული ჰქონდეს განათლების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი (ზოგადი განათლების შესაბამისი საფეხურის საგნის/საგნების სწავლების უფლების მითითებით) და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული ან მასწავლებლის მომზადების ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური მასწავლებლის მომზადების მოდული; • ჰქონდეს სულ მცირე ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნის/საგნობრივი ჯგუფის მიმართულებით ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი უნდა ჰქონდეს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა; • აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი და გავლილი აქვს სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა;
How to apply ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 1. ავტობიოგრაფია/ cv; 2. პირადობის მოწმობის ასლი; 3. შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 4. შესაბამისი სერტიფიკატების ასლები (არსებობის შემთხვევაში); 5. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. საბუთები შეუძლია შემოიტანოს სკოლაში ან ელექტრონულ ფოსტაზე
Additional informationსამუშაო დროებითია -სასწავლო წლის დასასრულამდე
Published January 8, 2019
Deadline January 23, 2019


Download application form
« Back to index Printer friendly version
Vacancies Search vacancy Add vacancy FAQ Contact us
© 2008 - 2019 National Center for Teacher Professional Development. Web development: Irakli Naskidashvili